All posts in " báo cáo kinh tế kỹ thuật "
Share

Lâp dự án đầu tư xây dựng part 8

By lapduandautuxaydung / 14/02/2017

Nội dung của bài học 8: Trong trường hợp nào thì phải lập báo cáo kinh tế kỹ thuật? Nội dung của báo cáo kinh tế kỹ thuật gồm những gì? Cơ quan nào có quyền thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật? Video bài học lập dự án đầu tư xây dựng số […]